mgr Maciej Grześkowiak

Maciej Grześkowiak - doktorant w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauki prawne. Ukończył z wyróżnieniem stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na Uniwersytecie Telawiwskim, na The Buchmann Faculty of Law.

Wielokrotny stypendysta rektora. W 2019 roku został laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Autor recenzowanych publikacji naukowych z zakresu praw człowieka i prawa międzynarodowego publicznego. Prelegent ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. W 2020 roku zdobył nagrodę I stopnia w Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności ochrony praw osób przymusowo wysiedlonych oraz problematyki międzynarodowego prawa humanitarnego. Jego projekt doktorski, który realizuje pod opieką prof. Marcina Wiącka, dotyczy zagadnienia luk w uniwersalnym systemie ochrony uchodźców oraz ich oddziaływania na współczesne sytuacje uchodźcze, na przykładzie wybranych państw Bliskiego Wschodu i Afryki.

Zawodowo związany z sektorem pozarządowym. Jako ekspert z zakresu ochrony uchodźców zajmował się implementacją programów humanitarnych wśród społeczności uchodźczych na Bliskim Wschodzie oraz koordynacją działań z UNHCR i innymi organizacjami humanitarnymi. Obecnie związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Wcześniej odbył staże m.in. w Departamencie Operacji Pokojowych ONZ oraz w Ambasadzie RP w Bejrucie.