Wykłady

Wykłady z przedmiotu “Prawa człowieka i obywatela” prowadzą: dr hab. Wojciech Brzozowski, dr Adam Ploszka, dr Michał Szwast, dr Maciej Pisz i dr Janusz Roszkiewicz.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Podczas wykładów jest sprawdzana lista obecności. W przypadku studentów, którzy byli obecni na wszystkich wykładach lub byli nieobecni na jednym wykładzie, ocena z egzaminu ulega podwyższeniu o 0,5. Ponadto studenci, którzy uzyskali 11 punktów, otrzymują wówczas ocenę dostateczną.

Tematyka wykładów:

1. Wprowadzenie do nauki o prawach człowieka

2. Prawa człowieka – podstawowe pojęcia

3. Krajowy system ochrony praw człowieka

4. Europejski i międzynarodowy system ochrony praw człowieka – cz. 1

5. Europejski i międzynarodowy system ochrony praw człowieka – cz. 2

6. Godność człowieka. Zakaz tortur i nieludzkiego traktowania. Prawo do ochrony życia

7. Wolność osobista. Prawo do sądu i rzetelnego procesu. Zakaz karania bez podstawy prawnej. Zasada ne bis in idem

8. Prawo do prywatności i ochrony życia rodzinnego

9. Wolność myśli, sumienia i wyznania

10. Wolność wypowiedzi

11. Wolność zgromadzeń. Wolność zrzeszania się

12. Zasada równości i zakaz dyskryminacji

13. Wolności i prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne – cz. I

14. Wolności i prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne – cz. II

15. Nowe wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka (prawo do dobrej administracji, prawa osób z niepełnosprawnościami, prawa człowieka w biznesie, bioetyka)