Konferencje naukowe

Prof. Andrzej Zakrzewski at the Family Life Rights of Homosexuals conference, the initiative of the Students' Forum for Human Rights

oprócz dorocznej konferencji ZPC, Zakład Praw Człowieka organizuje i współorganizuje wiele konferencji, których celem jest nie tylko dyskusja problemów naukowych, ale również propagowanie wiedzy na temat praw człowieka oraz udzielenie głosu urzędnikom, sędziom, komentatorom i studentom.

Zakładka “Konferencje” ma na celu przedstawienie przekroju działalności ZPC WPiA UW.  Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Wydarzenia.

Konferencje naukowe:

Od państwa narodowego do globalizacji – Polsko-niemiecka konferencja naukowa, 1-2 marca 2012 r.

Status sędziego – 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce

Konferencja pt.: “Gdy ciężka ręka krzyż zawiesza, gdy ciężka ręka krzyż zdejmuje”, 13 czerwca 2011 r.

Ogólnopolska konferencja “Prawne granice wolności sumienia i wyznania”, organizowana 29 listopada 2010 r.  w Poznaniu wspólnie przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, Fundację “Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie” oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW.  Zaproszenie,Program konferencji).

Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Grupa Inicjatywna ds. Związków Partnerskich oraz  Projekt: Polska zorganizowały konferencję pt.: “Polski gej i polska lesbijka w historii, polityce i prawie” dnia 16 lipca 2010 r.

Konferencja organizowana pt.:”Status sędziego – 20 lat po transformacji ustrojowej w Polsce organizowana przez Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS oraz Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołd , 1 lipca 2010 r.  (Nagrania dostępne na podstronie konferencji).

Seminarium “Prawa Osób Transseksualnych, rozwiązania modelowe, sytuacja w Polsce, potrzeby zmian”.
Celem seminarium było przedstawienie i porównanie ustawodawstwa i orzecznictwa dotyczących osób transseksualnych w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii, standardów ochrony praw osób transseksualnych przyjętych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak również przedstawienie aktualnej sytuacji prawnej tych osób w Polsce, a także proponowanych kierunków zmian legislacyjnych.  Materiały zostały opublikowane w tomie pt.: “Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce“, Anna Śledzińska-Simon (red.), : Wolters Kluwer Polska 2010.

“Znaczenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla polskich sądów i prawników.”

Importance of the ECHR Conference Full Table: I. Kondak, Prof. E. łetowska, Prof. M. Wyrzykowski, Prof. A. Rzepliński, Dr. Anna Śledzińska

M.in. wystąpienie dr Irenenusza Kamińskiego (Instytut Nauk Prawnych PAN) nt. Standardy strasburskie a sprawy o ochronę dóbr osobistych.

Ponadto Wojciech Hermeliński – Reprezentacja stron przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – sztuka tajemna czy zwyczajna praktyka?; mec. Magda Mierzewska – Reprezentacja polskich skarżących – perspektywa prawników z Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Dominika Bychawska – Bezpłatna pomoc prawna i koszty postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; dr Aleksandra Mężykowska – Rola Rządu RP w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; dr Mirosław Gdesz – Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne; adw. Mikołaj Pietrzak – Standardy strasburskie w praktyce karnistycznej; dr Hanna Machińska - Standardy strasburskie w dziedzinie ochrony środowiska – nieodkryty potencjał dla pełnomocników; prof. Andrzej Rzepliński – Europejska Konwencja Praw Człowieka w Polsce z perspektywy 20-lecia polskich przemian demokratycznych; prof. Ewa Łętowska – Dialog między Trybunałem Konstytucyjnym a Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; dr Anna Śledzińska-Simon - Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w procesie dekodowania norm konstytucyjnych;

Prof. Andrzej Rzepliński & Dr. Anna Sledzinska at the Importance of ECHR Conference 2009

Ireneusz Kondak – Skarga konstytucyjna a skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – problem wykorzystania krajowych środków odwoławczych;SSN Katarzyna Gonera - Brak dostępu do sądu w sprawach cywilnych – wznowienie postępowania po wyroku Trybunału w Strasburgu czy odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa?; dr Barbara Nita – Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach karnych – od zmiany praktyki do zmiany prawa; dr Wojciech Burek – Wykonywanie wyroków ETPCZ w sprawach trudnych i kontrowersyjnych – uwagi na tle polskiej praktyki; dr Adam Bodnar – Czy trzeba czekać do wyroku? Znaczenie spraw zakomunikowanych Rządowi RP dla zmian praktyki lub prawa.

Zobacz: Cześć 1 Cześć 2

Hate speech vs. Freedom of Expression – legal and social aspects, Polish Academy of Sciences Institute of Legal Studies Poznań Human Rights Center and Center Department of Human Rights, 30 November 2009

HIV / AIDS and human rights – contemporary problems and challenges conference organized by the Center for Human Rights and other organizations – Adam Bodnar and Anna Sledzinska Standards of treatment of persons with HIV / AIDS in the light of European Court of Human Rights in Strasbourg , Warsaw, 28 November 2008

Now, Is the Polish Legal System Founded on Precedent? (2008)

Panel 1 – The Precedent and Case-Law of the Courts in Poland, prof. Ewa Łętowska, Justice of the Supreme Court Teresa Flemming-Kulesza, Dr. Adam Bodnar

Panel 2 – Can the Theoretical Paradigm of Law Assimilate the Very Idea of a Precendent?, Prof. Tomasz Stawecki, Prof. Jerzy Zajadło, Dr. Marcin Matczak

Invitation

Sexual orientation and gender identity – the problems and challenges — a conference organized by the Poznan Human Rights Institute of Legal Studies, the Center for Human Rights the Section of the International Association of Legal Sciences (IALS) – with Adam Bodnar on The situation of homosexuals in law and administrative practice, Poznan, 27 October 2008