Dr hab. Marcin Wiącek

Dr hab. Marcin Wiącek – kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW.

Marcin Wiącek – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW. W latach 2009–2017 był zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW. W 2017 r. został powołany na stanowisko Kierownika Zakładu Praw Człowieka WPiA UW.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (2006 r.). W 2009 r. obronił, pod kierunkiem prof. Janusza Trzcińskiego, doktorat dotyczący pytania prawnego sądu do Trybunału Konstytucyjnego. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie kolokwium habilitacyjnego i rozprawy poświęconej dopuszczalności stosowania przez sądy i TK regulacji konstytucyjnych w sprawach wywodzących się z okresu powojennego.

W latach 2003–2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. Od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jest członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2014-2016 był kierownikiem aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji.

Jest członkiem komitetu redakcyjnego „Przeglądu Legislacyjnego”.

Autor wielu publikacji naukowych dotyczących w szczególności prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego, sądownictwa administracyjnego oraz ochrony praw człowieka.

Wykaz publikacji

Comments are closed.